Saturday, 26 May 2012

ನಾ ಮತ್ತು ನೀ


ನಾ ನಿನ್ನೊಡೆ ಮಾತನಾಡಿರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ !

ನೀ ನನ್ನೊಡೆ ಮಾತನಾಡಿರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ !!

ಏಕೆಂದರೆ ನಾ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ , ನೀ ದೇವರಂತೆ !

No comments:

Post a Comment